Historie a součastnost biatlonu na Prostějovsku

 

Referát k historii a současnosti biatlonu na Prostějovsku 

(vernisáž 28.11.2011, 16:30, Prostějov, Galerie u Hanáka)

 

Vážení hosté a  příznivci sportovního odvětví biatlon.

Otvíráme výstavu, kterou chceme připomenout, co předcházelo biatlonu na Prostějovsku a jeho aktuální situaci. Jde jistý dokumentární přehled  aktivit, tématicky zachycený na panelech, doplněný materiálem, diplomy, medailemi
a tiskovinami.

KLUB  BIATLONU  PROSTĚJOV  (www.biatlon-prostejov.webnode.cz)

je registrován jako samostatný právní subjekt a je součástí velké sportovní rodiny 67 klubů Českého svazu biatlonu. Český svaz biatlonu je registrován
u Ministerstva vnitra České republiky.

Předseda klubu:            Mgr. Antonín Dušek

Místopředseda klubu:    PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.

Hospodářka klubu:        Danuše Daňková

Jednatel klubu:               Roman Večeřa

Členka výboru:              Jitka Odehnalová

Název klubu se vyvíjel,o tom se zmíním posléze.

Zakladateli našeho Klubu biatlonu byli pánové Mgr. Antonín Dušek a Radomil Večeřa, ten nás po těžké nemoci navždy opustil 28. října 2009. Jeho památce je věnován samostatný panel na naší výstavě.

 

Dovolte mi krátký exkurs do historie biatlonu v ČSR, a to od padesátých let 20. století. Totiž v Československu byl přijat v roce 1951 zákon o branné výchově č. 92. Tento zákon dal vzniknout dobrovolné organizaci Svazu pro spolupráci s armádou zkráceně SVAZARM, kterýžto název se u nás na padesát let vžil. S ním přicházejí na svět masové branné sporty a akce, posléze pouze masové branné sporty, ve zkratce MBS. Též v okrese Prostějov se v roce 1951 SVAZARM ustavuje ustavuje. Vznikají základní organizace Svazarmu a branné kroužky zpočátku v Bedihošti, Kostelci na Hané a v Plumlově. A již v následujícím roce 1952 se konala okresní kolo Sokolovského závodu branné zdatnosti (SZBZ) Nazvaná podle bitvy čs. vojáků v SSSR s německými vojsky o ukrajinskou vesnici Sokolovo v březnu 1943. V dalších letech 1953 a 1954 probíhají prvá kola a dokonce krajské kolo Dukelského závodu branné zdatnosti (DZBZ). Název je spojen s boji o Dukelský průsmyk, které vyvrcholily v říjnu 1944. Jmenovaný závod zahrnoval běh v terénu (1000, 1500, 3000 m), hod granátovou atrapou, střelbu ze vzduchovky, překážkovou dráhu, též plavání nebo cyklistický závod. SZBZ pak obsahoval běh na lyžích s přítěží, střelbu ze vzduchovky, hod granátem, plížení na lyžích, v závodě hlídek také první pomoc.

 Při okresním výboru Svazarmu v Prostějově je v šedesátých letech ustavena sekce masových branných závodů (MBZ), později rada masových branných sportů (MBS), složená z dobrovolníků-aktivistů, o kterou se staral profesionální pracovník OV Svazarmu.                                                  

 

Zimní závody branné zdatnosti, posléze SZBZ a též i DZBZ měly občanskou masovou základnu. A to i v  okrese Prostějov. SZBZ se vzhledem k přírodním podmínkám konaly většinou v obci Lipová, kde se na jejich přípravě a organizaci dobře podílela ZO Svazarmu a MNV (Lipová, Hrochov, Seč) ve spolupráci s radou MBS OV Svazarmu. Dokonce v roce 1984 se v Lipové uskutečnil Akademický přebor (VŠ) SZBZ spolu s tehdejší UJEP (nyní opět MU) v Brně. Místní a okresní kola v DZBZ se konala na různých místech okresu Prostějov, kromě Lipové a v okolí Plumlova, kde se konal v roce 1982 Přebor ČSR v DZBZ. Sokolovský závod branné zdatnosti je biatlon, což je  zimní dvojboj v klasické podobě se skládá z běhu na lyžích a střelby z malorážky (5,6 mm) na 50 m, žactvo střílí ze vzduchovky na vzdálenost 10 m. Zbraň závodník nese na zádech, nikoliv žákovské kategorie, kde je zbraň umístěná ve stojanech na střelnici. Jeho letní podoba, DZBZ je letní biatlon, skládající se z krosového běhu a střelby z malorážky či vzduchovky, pokud jde o kategorie žactva. Dříve se střílelo na papírové terče, dnes se používají terče sklopné. U DZBZ se plnila disciplína hod granátem (350 g, 600 g) na dálku až do roku 1990. Dnes letní biatlon je skutečně dvojboj (běh v terénu a střelba). Zbraně jsou uloženy ve stojanech na střelnici.Velkorážná forma (ráže až 12 mm) biatlonu se dříve realizovala v rezortních centrech armády a policie - Dukly a Rudé hvězdy. Biatlon a letní biatlon má různé podoby z hlediska délky trati, startu, zda jde o závod jednotlivců, štafet, přirážek za nesplněnou střelbu.(Viz text na panelu Představuje se biatlon.) Dřívější československý biatlon byl průkopníkem v provádění ženskou populací a mládeží, včetně žákovských kategorií. Klub biatlonu Prostějov organizoval také biatlon na kolečkových lyžích (v areálu Jezdeckých kasáren) na komunikacích přilehlých k DDM-Sportcentru, a také v okolí Čehovic. Ba dokonce i letní biatlon na horských kolech jsme uskutečnili v areálu střelnice Zdětín, která je majetkem našeho klubu od zániku ZO Svazarmu ve Zdětíně.

 

Nelze nepřipomenout AKTIVITY  UČITELŮ  A  ŽÁKŮ ZDŠ – ZŠ OKRESU  PROSTĚJOV v letech 1970 až 1989  v DZBZ, SZBZ

                         Učitelé:                                 Trenéři:

Bedihošť             Antonín Dušek            Radomil Večeřa

                           Petr Piňos                    Antonín Fajt

Brněnská              Milan Bartoš

Klenovice n. H.    Jan Kopečný

 

Kostelec n. H.       Marie Zajíčková, Vladimír Sehnal

Nezamyslice         Pavel Dostál

Němčice n. H.       Pavel Dostál

Palackého              Karel Krajča

Přemyslovice         Anna Juránková

Sídliště svobody    Miroslav Sobotka

Určice                    Jiří Novák

Své místo měly i střední školy v souvislosti s brannou výchovou a AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL (dříve škol II. cyklu)  V PROSTĚJOVĚ V LETECH  1970  až 1989  v DZBZ , SZBZ a závodě branné všestrannosti.            učitelé:

SEŠ                     Josef Ambrož

SPŠO                   Alena Vašíčková, Jiří Zháněl

SOU oděvní        V. Škobrtalová,Leo Novák, František Hanák,

                             Antonín Fajt,   Jaroslav Vyhlídal, Jiří Zháněl                                            

SPŠ stroj.             Jaroslav Vyhlídal, Miroslav Mazouch

SOU obchodní     Jaroslav Chromý, Jaroslav Vyhlídal,

                              Karel Krajča

SZTŠ                     František Telíšek, Ivo Skřek

GJW                      Silvestr Vilímec, František Brachtl

SOU Agrostroj      Zdeněk Zapletal, Jiří Kremla

SZdrŠ                    Jiří Zháněl

Sportovní soutěže se neobejdou bez organizátorů, ale i kvalifikovaných ROZHODČÍCH  MASOVÝCH  BRANNÝCH  (MBS, DZBZ,SZBZ)  SPORTŮ/BIATLONU i v okrese  Prostějov

Do roku 1990 tito rozhodčí MBS působili ve Svazu pro spolupráci s armádou:

František Abrahám, Josef Pořízka (Drahany), Milan Bura, Evžen Mík (Nezamyslice), Leo Novák, Jindřich Kuba, Otakar Hajnyš, Zdeněk Staník, Antonín Bůžek Prostějov), Zdeněk Kůr, Bedřich Hanák, Josef Grepl (Lipová),  František Tybor (Zdětín).

Po roce 1980 jsou rozhodčí biatlonu členy Českého svazu biatlonu.

Klub biatlonu Prostějov má nyní registrovány tyto rozhodčí:

1.tř.  PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.

2.tř.  PhDr. Marián Fančovič, Jitka Odehnalová, Mgr. Jan Ratiborský,  Roman Večeřa

 

SOUČASNÍ TRENÉŘI BIATLONU KB PROSTĚJOV

Radka Coufalová, Mgr. Jan Ratiborský, Jitka Odehnalová, Roman Večeřa

PRACOVNÍCI Svazarmu (Svazu pro spolupráci s armádou), kteří v okrese Prostějov působili na úseku (MBS) Masových branných sportů
v letech 1970 až 1990: Jaroslav Švancara, Petr Klíč, Antonín Voral, Zdeněk Ondra, Pavel Kremla.

Své místo při organizování masových branných sportů
a biatlonu měl i ODPM/ODDM, dnes Dům dětí a mládeže-Sportcentrum Prostějov, oddělení tělovýchovy a sportu.

Do roku 1990: Antonín Bůžek, Zdeněk Ondra

V roce 1991 byl v ČSFR přijat zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o branné výchově a místo Svazu pro spolupráci s armádou vznikají občanská sdružení. Ve školách se ruší předmět branná výchova, branné kroužky přestávají pracovat, ze středních škol se odevzdávají malorážky. Tato, dosud rozvinutá masová branně sportovní činnost, se dostává v základních a středních školách do útlumu.

Biatlon se osamostatňuje, nejprve se ustavuje Svaz biatlonu ČSFR, posléze se přeměnil na Svaz biatlonu České a Slovenské republiky a posléze
u nás vzniká Český svaz biatlonu (1993), který je součástí Mezinárodní unie biatlonu (IBU=International biathlon union). ČSB je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace s právní subjektivitou, založená na demokratickém principu, působící na celém území ČR, která sdružuje zájemce o biatlon ve všech jeho formách  v duchu Stanov ČSB.

Nyní bych se věnoval našemu klubu biatlonu, který tuto výstavu pořádá a na jejíž vernisáži jsme účastni.

Historie Klubu biatlonu Prostějov by se dala datovat již od sedmdesátých let dvacátého století, kdy pan Radomil Večeřa nabídnul dětem základní školy v Bedihošti vedení kroužku branných sportů, které jsou dnes součástí biatlonu.         
   V devadesátých letech, konkrétně 25. května 1990 vzniká Biatlon club junior Prostějov. Zakládajícími činiteli klubu byli Antonín Dušek, Antonín Bůžek
a v neposlední řadě pan Radomil Večeřa. Jak již dříve bylo řečeno, struktura klubu se průběhem času vyvíjela a rozšiřovala se členská základna, která nejvíce čerpala z dětí ze ZŠ v Bedihošti. 29. 9. 1991 se mění název klubu na Biatlon club Raška Prostějov. Tento název je platný do roku 1995. Od ledna roku 1995 se opět mění název klubu na Biatlon club Prostějov. To je jen jedna ze znatelných událostí, která se pro klub stala. V roce 1995 získal klub do vlastnictví a správy sportovní areál s malorážkovou střelnicí ve Zdětíně. Zde se reprezentantům klubu dostalo a do dnešní doby dostává relativně plnohodnotných a kvalitních podmínek pro trénink. Těchto kvalitních podmínek funkcionáři klubu ihned využili i pro ostatní kluby biatlonu V ČR a od roku 1995 se ve sportovním areálu Zdětín koná již tradiční regionální závod v letním biatlonu, ve vytrvalostním závodě, pro všechny věkové kategorie vždy koncem dubna. Letošní, již 17. ročník byl také 2. ročníkem Memoriálu Radomila Večeři, zakladatele Klubu biatlonu Prostějov, trenéra, rozhodčího a organizátora, též závodníka, který 28. října 2009 zemřel.  Jeho  důslednými pokračovateli jsou jeho děti, Jitka, Radka a Roman se svými rodinami. Jsou tady přítomni a při prohlídce výstavy i v neformální diskusi vám zodpoví vaše otázky, i k pravidlům soutěží, jsou kvalifikovanými rozhodčími, k otázkám tréninku, jsou kvalifikovanými trenéry i k závodům, kterých se pravidelně sami zúčastňují  a v tom mají mnohaletou zkušenost spolu. Též vám dají informace o výsledcích závodníků našeho klubu na soutěžích, které pořádá Český svaz biatlonu.     
  Celkově devadesátá léta dvacátého století byla pro klub velmi živá a úrodná. Závodníci získávali mnoho vavřínů jak na domácí (české poháry, mistrovství české republiky, závody na kolečkových lyžích), tak zahraniční scéně (evropské poháry). Úspěchy v soutěžích by převážně v letní obdobě tohoto sportu. O skvělé výsledky se nejvýrazněji v této době zasloužili sourozenci Večeřovi: Jitka, Radka a Roman a dále Markéta Koudelková. 

   Od 12. 12. 2001 došlo k poslední změně v názvu klubu na Klub biatlonu Prostějov.V roce 2007 zapojil klub své aktivity nejen do kruhu biatlonu, ale
i atletiky. Konkrétně členové klubu stáli u založení přespolního běhu v lázeňském městečku Skalka. Závod je součásti ligy vytrvalců Olomouckého kraje. A v letošním roce v měsíci červnu se uskutečnil již  5. ročník a současně 2. ročník Memoriálu Radomila Večeři, který byl iniciátorem Běhu ve Skalce ve výborné spolupráci  s obecním úřadem Skalka a jeho starostou panem Antonínem Frgalem a za podpory Olomouckého kraje. Závodníci našeho klubu se zúčastňují závodů ligy vytrvalců, která má systém celoročních přespolních běhů. Tím také sledují svou vytrvalostní běžeckou výkonnost, která je pro biatlon potřebná.                            
   Klub biatlonu Prostějov získává prostředky pro svou činnost z příspěvků svých členů a z účelově zaměřených peněžní prostředků dle žádosti adresovaných Českému svazu biatlonu na údržbu zařízení areálu střelnice ve Zdětíně, Olomouckému kraji a městu Prostějov na činnost nebo akci. Jsme rádi, že se nám daří získávat sponzory, kterým děkujeme, že nás dle svých možností podporují.

Vážení  hosté dnešní vernisáže děkuji vám za pozornost.

                                                     PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.